OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V AGENTURA POZITIF s.r.o. – provozovatel webu Zlatý volant.cz

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Agentura POZITIF s.r.o., se sídlem Do Čertous 2622/14, Praha 9, IČO: 62906224 společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34387 (dále jen „Agentura POZITIF“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Agentura POZITIF respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Agentura POZITIF proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Agentura POZITIF jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.
Agentura POZITIF Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se Agentura POZITIF řídí zejména těmito zásadami:

a. Agentura POZITIF provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.
b. Agentura POZITIF v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.
c. Agentura POZITIF vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný,
pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné.
d. Agentura POZITIF dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů.
e. Agentura POZITIF zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem.
f. Agentura POZITIF zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje.
g. Agentura POZITIF uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.
h. Agentura POZITIF zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy,
vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a
pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.
i. Agentura POZITIF provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a
organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
j. Agentura POZITIF provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů.
k. Agentura POZITIF umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů.

CO OPRAVŇUJE Agentura POZITIF KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Agentura POZITIF je oprávněno zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:
Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření smlouvy. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít.
Splnění právních povinností. Zpracováváme Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.
Souhlas. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně
uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletterů a informování o aktivitách a
plánech Agentura POZITIF, publikaci tiskovin a materiálů zejména z důvodu reference. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.
Oprávněné zájmy Společnosti. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na Agentura POZITIF prostřednictvím info@pozitif.cz, a to včetně odhlášení se z databáze, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Agentura POZITIF zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:
identifikační údaje Klienta, zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení, email, u fyzické osoby podnikající a právnické společnosti dále její obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

Agentura POZITIF zpracovává osobní údajů uvedené v předcházejícím odstavci z titulu plnění zákonné povinnosti, oprávněných zájmů správce a na základě souhlasu pro tyto účely:

a. Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro Agentura POZITIF ze smluvního vztahu s Klientem (např. objednání služeb..). Agentura POZITIF zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu. Poskytnutí těchto osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ atd.) je nevyhnutelné k tomu, abychom mohli se zákazníkem uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje neposkytnete, poté s vámi nemůžeme smlouvu uzavřít.
b. Oprávněný zájem Agentura POZITIF – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné pro řešení sporů s Klientem a ochrana a domáhání se práv Agentura POZITIF správa a vymáhání pohledávek, a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. Agentura POZITIF zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.
c. Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis – jedná se zejména o tyto předpisy: zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Agentura POZITIF zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Agentura POZITIF zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Agentura POZITIF).

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Agentura POZITIF získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Agentura POZITIF zpracovává osobní údaje subjektů automatickými i manuálními prostředky.

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Agentura POZITIF může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Agentura POZITIF a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.
Agentura POZITIF zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.
Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Agentura POZITIF nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.
Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Agentura POZITIF je povoleno právem použitelným pro Agentura POZITIF za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům – subjekt je oprávněn požádat Agentura POZITIF o přístup ke svým osobním údajům,
zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@pozitif.cz Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Agentura POZITIF je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádá-li subjekt Agentura POZITIF předá Agentura POZITIF osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Agentura POZITIF týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat Agentura POZITIF aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je Agentura POZITIF povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Agentura POZITIF je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
– odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod prozpracování
– vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
– osobní údaje byly zpracovány protiprávně
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This